Розпродаж! Хто я? + Що доре, а що погано?
Розпродаж!
Розпродаж! Що таке щастя + Що таке почуття
Що таке взаємини?
фото - що таке щастя
Що таке почуття?

Книги для дітей віком 12-14 років –
беззаперечний дороговказ для розвитку
гармонійної особистості.

Книги для дітей віком 12-14 років. Є багато шляхів, методик для нормального розвитку нашого підростаючого покоління й можна довго сперечатись, що краще – театр, кіно, телебачення, інтернет, віртуальна реальність.

Ми не хочемо сказати, що це добре або погано. Ми стверджуємо, що цього недостатньо. Задумайтесь, що є першоджерелом, з якого виникли й процвітають мистецтва, гаджети, технології. Так, це – книжка.

Вона не перекреслює значення сучасних пристроїв, не нівелює їх в очах користувачів, але скромно очікує свого часу, коли потрапить до рук допитливої дитини 12-14 років, щоб відкрити таємні світи, занурити у бурхливі хвилі емоцій та почуттів, дати наснагу на гідне переживання, підкреслити винятковість та унікальність нової особистості.

Чому саме книга вмикає найбільше процесів мислення?

Читати далі

Чому саме книга вмикає найбільше процесів мислення не є великим секретом. Тому, мабуть, ним найменше й діляться. Але якщо серйозно, то:

 • Книга розвиває ерудицію та логіку
 • Позбавляє від страху до нових відкриттів у емоціональній та чуттєвій сфері життя.
 • Дає надійні інструменти для спокійного і врівноваженого оцінювання ситуацій і як наслідок адекватне вирішення проблем, що виникають у спілкуванні з однолітками та з дорослими.
 • Дає виважене розуміння того, що світ недосконалий та що він заслуговує на пробачення.
 • Позитивно впливає напам’ять та надихає на вільне висловлювання своїх думок, точки зору та аргументованого відстоювання своєї позиції.
 • Увага, зосередженність, сконцентрованість на процесі – все це налаштовується завдяки книжки для дітей віком 12-14 років.

У кожній родинній бібліотеці обов’язково мають бути книжки для підлітків 12-14 років. До речі, це може бути чудовим подарунком як для хлопчиків так і для дівчат. Ви помітите одразу, якщо ваші діти будуть звертатися знову і знову до книжок й це потрібно
заохочувати. Можливо, обговоренням книги, що теж дуже важливо як привід поспілкуватися й зрозуміти приховані проблеми або не до кінця сформовані запитання до себе, до вас, до світу.

Якщо ваша дитина читає то вона більш вільніше себе почуває серед однолітків, зростає цікавою та гармонійною особистістю з навичками структурувати свою поведінку. Це випливає з того, що більшість книжок сучасних авторів для дітей 12-14 років мають цікаві, інтригуючи сюжети.

Пригоди героїв та їх поведінка впливатимуть на розвиток позитивних якостей читачів. Видавництво Мамино пропонує вам широкий вибір книжок з різноманітними історіями, які заслуговують на увагу дітей 12-14 років та вражають своїми жанрами – фантастика, фентезі, пригоди, природа… Читати книжку у сучасному світі – це гарантований виняток на шляху до успіху у житті.

Книги для детей 12-14 лет –
безоговорочный указатель на пути
развития гармоничной личности.

Есть много путей, методик для нормального развития нашего подрастающего поколения и можно долго спорить, что лучше – театр, кино, телевидение, интернет, виртуальная
реальность. Мы не хотим сказать, что это хорошо или плохо. Мы утверждаем, что этого недостаточно. Задумайтесь, что является первоисточником, из которого возникли и процветают искусства, гаджеты, технологии. Да, это – книга. Она не перечеркивает значение современных приспособлений, не нивелирует их в глазах пользователей, но скромно ожидает своего времени, когда попадет в руки любознательного ребенка 12-14 лет, чтобы открыть тайные миры, погрузить в бурные волны эмоций и чувств, дать вдохновение на достойное переживания, подчеркнуть
исключительность и уникальность новой личности.

Почему книга включает больше процессов мышления?

Почему книга включает больше процессов мышления не является большим секретом. Поэтому, наверное, им меньше и делятся. Но если серьезно, то:

 • Книга развивает эрудицию и логику
 • Избавляет от страха перед новыми открытиями в эмоциональной и чувственной сфере жизни.
 • Дает надежные инструменты для спокойной и уравновешенной оценки ситуаций и как следствие адекватного решения проблем, возникающих в общении со сверстниками и со взрослыми.
 •  Дает взвешенное понимание того, что мир несовершенен и что он заслуживает прощения.
 •  Положительно влияет на память и вдохновляет на свободное выражение своих мыслей, точки зрения и аргументированного отстаивания своей позиции.
 •  Внимание, усидчивость, концентрированность на процессе – все это настраивается, благодаря книге для детей 12-14 лет.

В каждой семейной библиотеке обязательно должны быть книги для подростков 12-14 лет. Кстати, это может быть отличным подарком как для девочек так и для мальчиков. Вы заметите сразу, если ваши дети будут обращаться снова и снова к книгам и это нужно поощрять. Возможно, обсуждением книги, тоже очень важно как повод пообщаться и понять скрытые проблемы или не до конца сформированные вопросы к себе, к вам, к миру. Если ваш ребенок читает то он более свободно себя чувствует среди сверстников, растет интересной и гармоничной личностью с навыками структурировать свои мысли и корректировать свое поведение. Это следует из того, что большинство книг современных авторов для детей 12-14 лет имеют интересные, интригующие сюжеты.

Приключения героев и их поведение влияет на развитие положительных качеств читателей.
Издательство Мамино предлагает широкий выбор книг с разнообразными историями, которые заслуживают внимания детей 12-14 лет. Множество жанров – фантастика, фентези, приключения, про животных – есть из чего выбрать. Читать книгу в современном
мире – это гарантированное полезное исключение на пути к успеху в жизни.

Сховати текст